ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

1

SGS-ਰੀਚ ਟੈਸਟ (ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ)

2

SGS ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੋਹ (ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ)

3

IXPE ਸੀਰੀਜ਼ ਉਤਪਾਦ